Warunki zamieszczania reklam

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zlecenie reklamowe
 4. Warunki zmiany oraz odwołania zlecenia reklamowego
 5. Opłaty
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zamieszczania i publikowania reklam oraz korzystania z przestrzeni reklamowej udostępnionej przez Wojciecha Mączyńskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WoMa Solution Wojciech Mączyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól,  NIP: 8251031396, REGON: 020169054 na stronie Serwisu www.mro-wisko.pl.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Elektronicznej polegających na zamieszczaniu reklam w Serwisie www.mro-wisko.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu.
 3. Warunkiem zamieszczenia reklamy w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. 
 5. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Wydawcy wskutek zamieszczenia Reklam lub Reklamy na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Wydawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
 6. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa i dobra osobiste) Reklamodawca zobowiązuje się naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
 7. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
 9. Reklama w Serwisie powinna odróżniać się od Serwisu i jego poszczególnych elementów, w tym zwłaszcza układu graficznego strony. Reklamy w szczególności nie mogą naśladować Serwisu lub jego elementów. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamach oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi ona elementu Serwisu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
  b) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZLECENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mro-wisko.pl umożliwiający zlecenie zamieszczenia Reklamy.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Wydawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zleceniach Reklamowych.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.
 6. REKLAMA – każda treść będąca przekazem tekstowym i graficznym, której celem jest promocja towarów i usług, popieranej idei albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę. 
 7. REKLAMODAWCA – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy w Serwisie lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 8. SERWIS - Serwis internetowy Wydawcy działający pod adresem www.mro-wisko.pl
 9. UMOWA REKLAMY – Umowa zawarta między Reklamodawcą, a Wydawcą za pośrednictwem Serwisu.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 12. WYDAWCA– Wojciech Mączyński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą WoMa Solution Wojciech Mączyński, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól,  NIP:8251031396, REGON: 020169054.
 13. ZLECENIE REKLAMOWE – oferta zamieszczenia Reklamy w Serwisie złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z danych zamieszczonych w Formularzu Zlecenia.

III. ZLECENIE REKLAMOWE 

 1. Reklamy są zamieszczane w Serwisie na podstawie Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców w Formularzu Zlecenia przygotowanym przez Wydawcę.
 2. Złożenie Zlecenia na zamieszczenie Reklamy w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 3. Zlecenie Reklamowe musi zawierać następujące elementy:
  a) dane Reklamodawcy:
  - nazwa (firma), siedziba i dokładny adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, numer REGON, NIP, numer telefonu, adres e-mail,
  b) datę publikacji oraz długość (okres) zamieszczenia Reklamy;
  c) forma Reklamy (rodzaj wyświetlenia);
  d) wartość zamówienia netto;
  e) oświadczenie zawierające akceptację Regulaminu przez Reklamodawcę;
  f) link odsyłający po naciśnięciu banneru;
  g) uwagi stanowiące ewentualne specjalne życzenia dotyczące Reklamy według zakresu określonego cennikiem Wydawcy;
 4. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie i odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych - o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji Zlecenia Reklamowego - dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
 5. Wydawca potwierdza przyjęcie Zlecenia Reklamowego poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Reklamodawcy. Potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Serwisie.
 6. Niezgodność materiałów reklamowych lub promocyjnych związanych ze Zleceniem Reklamowym z warunkami technicznymi Wydawcy oraz inne niezgodności Zlecenia Reklamowego z Regulaminem uprawniają Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy w Serwisie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
 7. Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni reklamowej w Serwisie, z zastrzeżeniem że rezerwacja nie może nastąpić wcześniej niż na 2 miesiące i później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia.
 8. Wydawca ma prawo żądać zapłaty zadatku w wysokości 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego objętego rezerwacją.
 9. Niewykonanie rezerwacji poprzez niezłożenie Zleceń Reklamowych w terminach określonych w rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
 10. Niewykonanie rezerwacji  przez Reklamodawcę zobowiązuje Reklamodawcę do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej w wysokości 50% wartości danego Zlecenia Reklamowego.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie, z przyczyn:
  a) siły wyższej;
  b) sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z charakterem Serwisu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia warunków określonych w Regulaminie;
  c) technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
  d) sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom;
  e) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów;
  f) braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcześniej.

  Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

IV. WARUNKI ZMIANY ORAZ ODWOŁANIA ZLECENIA REKLAMOWEGO 

 1. Świadczenie Zmiana oraz odwołanie Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana związanych z nią materiałów reklamowych lub promocyjnych może nastąpić nie później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
 3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w pkt 2 niniejszego rozdziału, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w pkt 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w pkt 2, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.
 5. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia reklamowego później niż na 14 Dni Roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
  a) w okresie między 13 a 7 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
  b) w okresie między 6 a 3 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
  c) poniżej 3 Dni Roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
  d) po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego

V. OPŁATY

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam w Serwisie ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Zapłata za zamieszczenie Reklamy w Serwisie może być dokonana w następujący sposób:
  a) z góry - przed zamieszczeniem Reklamy;
  b) z dołu - po zamieszczeniu Reklamy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę.
 3. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy w Serwisie wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawionej przez Wydawcę. W razie zwłoki w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia.
 4. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia od Reklamodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych Reklam w Serwisie, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
 5. Wydawca zastrzega prawo do uzależnienia przyjęcia Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie.
 6. W przypadku niedokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub odstąpić od wykonania Zlecenia Reklamowego w całości lub w części. 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.
 3. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki Reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym Serwisie w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.
 5. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Reklamy między Wydawcą, a Reklamodawcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy.
 5. Reklamodawca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.