Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.mro-wisko.pl prowadzony jest przez Wojciecha Mączyńskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WoMa Solution Wojciech Mączyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól, NIP: 8251031396, REGON: 020169054, adres poczty elektronicznej (e-mail):  biuro@mro-wisko.pl, tel. +48 68 41 41 582.
 2. Serwis www.mro-wisko.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.mro-wisko.pl wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.mro-wisko.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis nie jest stroną umowy, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi zleceniami oraz ofertami.
 6. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
 7. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. SYSTEM OCENIANIA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie ocen dotyczących przebiegu i realizacji transakcji. Zleceniodawca będący stroną umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję.
 3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aby móc zalogować się na dane podane w Formularzu, wymagana jest aktywacja Konta, której można dokonać poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.
 4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 5. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mro-wisko.pl.
 6. USŁUGODAWCA – Wojciech Mączyński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą WoMa Solution Wojciech Mączyński; adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól, NIP: 8251031396, REGON: 020169054.
 7. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 9. WYKONAWCA - Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu możliwość wykonania lub sprzedaży określonego produktu albo składający propozycję wykonania usługi w odpowiedzi na zlecenie.
 10. ZLECENIODAWCA – Użytkownik umieszczający w Serwisie zlecenie lub składający zamówienia na usługi lub produkty w ramach Serwisu.

 III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  a) prowadzenie Konta w Serwisie,
  b) umożliwienie wystawiania ocen dotyczących przebiegu i realizacji transakcji,
  c) zamieszczanie zleceń oraz ofert.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Po zakończeniu transakcji Wykonawca zlecenia dokonuje opłaty prowizji transakcyjnej w wysokości określanej procentowo zgodnie z poniższym cennikiem:
  a) 4,50% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenia o wartości do 5.001 zł,
  b) 4,00% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenia o wartości powyżej 5.001 do 10.001 zł,
  c) 3,50% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenia o wartości powyżej 10.001 do 20.001 zł,
  d) 3,00% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenia o wartości powyżej 20.001 do 30.001 zł,
  e) 2,50% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenie o wartości powyżej 30.001 do 40.001 zł,
  f) 2,00% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację  zlecenia o wartości powyżej 40.001 do 50.001 zł,
  g) 1,50% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenia o wartości powyżej 50.001 do 100.000 zł,
  h) 1,00% od kwoty transakcji za sprzedaż/realizację zlecenia o wartości powyżej 100.000 zł.
 3. Zapłata następuje w terminie 30 dni, na rachunek bankowy Usługodawcy nr: 90 1140 2017 0000 4802 0497 7940, na podstawie faktury VAT wysyłanej na adres pocztowy podany przez Zleceniobiorcę. Użytkownicy są zobowiązani do zawiadomienia Usługodawcy o każdorazowej zmianie danych identyfikacyjnych oraz teleadresowych.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wystawiania przez Użytkowników ocen dotyczących wzajemnego wykonania transakcji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia oceny albo zaprzestania wystawiania oceny przez Użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu zlecenia lub oferty, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia albo z chwilą zaprzestania zamieszczania zlecenia lub oferty przez Użytkownika.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) komputer z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy: 
  a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  b) o charakterze rasistowskim,
  c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

 V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a) 
  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mro-wisko.pl.
  c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie może nastąpić pod warunkiem uiszczenia przez Usługobiorcę wszelkich należnych opłat wobec Usługodawcy.

 VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  a) 
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mro-wisko.pl.
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mro-wisko.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyłączeniem treści zleceń oraz ofert) są własnością Wojciecha Mączyńskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WoMa Solution Wojciech Mączyński, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól, NIP: 8251031396, REGON: 020169054. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mro-wisko.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mro-wisko.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie odpowiada za zdolności Użytkowników do zaciągania zobowiązań.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z Serwisem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywania danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 
 8. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).